top of page

Általános szerződési feltételek

A Felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján jön létre a Magyar Iskola Kft. (1101Budapest, Kőbányai út 41./C., cégjegyzékszám: 01 09 921566, adószám: 21559499-2-42) és a Képzett között.

 

A jelentkezési lap kitöltésével és a tanfolyami díj megfizetésével (legkésőbb a tanfolyam kezdetét megelőző hétfőig) a képzésben résztvevő a következő feltételeket fogadja el. 

A felnőttképző felnőttképzési szerződést köt a képzésre vonatkozóan a jelen szerződésben részletezett tartalommal. Képző vállalja, hogy az általa biztosított előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján az alábbiakban részletezett nyelvi képzést nyújtja a képzésben résztvevőnek. A szerződés tárgya: felnőttképzési jogviszonyban BEJELENTÉS alapján folyó képzés.

1. Nyilvántartási szám: B/2020/000830

 

2. A képzés helyszíne: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. /„az online térben"

3. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum : Magyar Iskola Diploma - Valamennyi modul vonatkozásában a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett modul záró vizsga sikeres, legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése esetén állítható ki és/vagy Tanúsítvány  - A  képző Intézmény által a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kiállított Tanúsítvány. A résztvevő kérésére kell kiállítani, választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon (az igényről Résztvevő külön dokumentumban nyilatkozik).  A képzés díjának teljeskörű megfizetése, a tanúsítvány kiállításához szükséges további személyes adatok megadását és képzés befejezését követően, legkésőbb 60 napon belül. Amennyiben a hallgató nem éri el a  min 60%-os eredményt az adott kurzus zárótesztjén, szintismétlésre kötelezhető.


4. A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanórákon folyamatos: informális számonkérés szóban és írásban. A tananyagegységek végén formális, központilag összeállított feladatsorral. A feladatsor lehet online vagy papíralapú, a kurzus típusától és a Magyar Iskola döntésétől függően. Az online tesztírást a SkillDict platform teszi lehetővé.

5. A megengedett hiányzás mértéke: 50%.  Ennek túllépése esetén a résztvevő pótórán, felzárkóztató konzultáción vesz részt saját költségen, ellenkező esetben kizárható a képzésből. 


6. A fizetés módja: készpénz, bankkártyás fizetés vagy átutalás. Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

7. A Képző kötelezettség vállalásai:
a) biztosítja a képzés jó színvonalát, eredményességét, biztosítja a képzési program megvalósításához szükséges feltételeket 

b) az előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján megállapítja a képzéssel megszerezhető kompetenciához szükséges óraszámot 
c) biztosítja a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
d) esetleges vis maior esetén azonnal tájékoztatja a Képzettet az ütemterv módosulásáról 
e) statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a 2013. évi LXXVII. törvény előírásainak megfelelően teljesíti
f) fentiekben részletezett képzést a felnőttképzést szabályozó jogszabályoknak megfelelve biztosítja 

g) a képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezéséről és annak esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja.

8. A Képzett kötelezettségvállalásai:
a) aktívan közreműködik a képzés és értékelés során, az órákon felkészülten jelenik meg, együttműködik tanárával és csoporttársaival, nem lépi túl a megengedett hiányzást

b) elfogadja a képzés ütemezését és pontosan megjelenik az órákon 

c) megjelenését a jelenléti íven minden alkalommal aláírásával dokumentálja 

d) részt vesz a képzési programban meghatározottak szerinti modulzáró vizsgákon 

e) magánóra esetén, ha a képzett általi óralemondás 24 órán belül történik, az megtartott tanórának minősül. 

f) A politikai nézetek, a pártszimpátiák hangoztatása, a faji és az etnikai hovatartozás, a vallás, a szexuális beállítottság szerinti diszkriminatív megnyilvánulások nem egyeztethetőek össze az Magyar Iskola Kft. által képviselt értékekkel és normákkal, így a képzésből való kizárást vonhatja maga után.


9. A képzésben résztvevő esetleges panasz esetén a tanárához szóban, ennek eredménytelensége esetén az intézmény ügyfélszolgálatához írásban fordul panaszával, melynek kivizsgálására 8 naptári nap áll a képző rendelkezésére.


10. A képzéssel kapcsolatos bárminemű változásról a képző a képzettet szóban vagy írásban értesíti.


11. Szerződésszegés következményei:
a) amennyiben Képzett nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, vagy zavarja a csoport tagjainak haladását, a Képző intézmény kizárhatja Képzettet a képzésből
b)  Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása következtében a képzést nem kezdi el vagy a megkezdett képzést nem fejezi be, továbbá nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Intézményt a képzési díj azon kifizetett részére, amelyre képzési szolgáltatást már nem nyújtott, visszafizetési kötelezettség terheli. 

12.  Az Fktv. további előírásai a felnőttképzési jogviszonyra vonatkozóan:

A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek. A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

      1. a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

      2. a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
      3. a képzésben részt vevő személy a tanórákról a képzésben meghatározott időnél többet mulasztott. Hiányzások kezelése a 5. pont szerint történik

A képzés megkezdését követően a tanfolyami díj visszafizetésére nincs lehetőség. 

13. Adatkezelés:
Képzett tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatközlés kötelező, amennyiben Képzett az adatokat nem szolgáltatja, úgy a Képző Intézmény a szolgáltatást köteles megtagadni. A Képzett jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. (GDPR) rendeletének előírásai szerint kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Amennyiben a képzés EU-s vagy állami forrásból valósul meg, az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából, az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell egy ellenőrzés alkalmával.

A Magyar Iskola Kft., mint képző tájékoztatja a Képzettet, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és a Képzett személyes adatait (Legmagasabb iskolai végzettsége, Viselt neve, Születési neve, Anyja neve, Születési ország, Születési helye, Születési ideje, E-mail címe) a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszerbe (FAR) továbbítja. 

A Magyar Iskola Kft., mint képző tájékoztatja a Képzettet, hogy online modulzáró teszt esetén a Képzett nevét és e-mail címét megosztja a tesztelőrendszerrel (SkillDict).

Ezen túlmenően a Képző Intézmény a Képzett személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. A Képző Intézmény a Képzett adatait annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig tartja nyilván és kezeli jogszabályi rendelkezés alapján. Képzett a következő jogaival élhet: tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, panasztétel, bírósághoz fordulás joga. Amennyiben a GDPR vagy más jogszabály további jogokat keletkeztet, úgy e jogokkal is a Képző Intézmény kapcsolattartási lehetőségein élhet a Képzett. Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a Képző Intézmény belső szabályozási anyaggal rendelkezik.


14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az esetleges viták eldöntésére a felek kikötik a Fővárosi Bíróság a keltezés helye szerinti járásbíróság kizárólagos illetékességét. 


15. Jelentkező kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszi, hogy önkéntesen adatait a nyelviskola működtetője, mint adatkezelő a jelentkezéssel kapcsolatban kezeli a vonatkozó jogszabályok (GDPR, Info tv., Felnőttképzési tv.) mindenkor hatályos szabályai, valamint belső szabályai alapján. Jelentkező bővebb felvilágosítást, valamint jogait az adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja, valamint fordulhat hatósághoz és bírósághoz. A jelentkezés csak a tanfolyami díj befizetése után érvényes. Magyar Iskola csak a befizetés után garantálja a tanfolyamon való részvételt.

16. Fontos tudnivalók

a) A képzett személy elfogadja, hogy a tanfolyam módja bármikor változhat személyes részvételről online formátumra, amennyiben az egészségügyi helyzet ezt megkívánja. Emellett szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy a változtatásokat az iskola autonóm módon hozhatja meg, de a csoportok is kérvényezhetik a váltást, ebben az estben minden résztvevő beleegyezésére szükség van. A csoportok elindításához szükségünk van egy minimum létszámra, ami a kurzus típusától függően változik. Kérjük, vegye ezt figyelembe, különösen akkor, ha utazását a kurzus kezdéséhez igazítja, erről minden esetben konzultáljon az iskolával e-mailben.

b) Iskolánk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt. A Magyar Iskola a jelentkezési folyamatai és a nyelvórái során is arra törekszik, hogy csökkentse a papír felhasználásának a mértékét. Ezért a Magyar Iskola a legtöbb hivatalos dokumentuma (jelentkezési lap, szintfelmérő, ÁSZF, számla, nyelvi diploma, stb.) elektronikusan érhető el.

c) Iskolánk vízumügyintézés céljából tanúsítványt (meghívólevelet) tud biztosítani leendő hallgatók számára, azonban minden hallgató saját felelőssége a vízum ügyintézésé. Az igazolást az Iskola csak abban az esetben tudja kiállítani, ha a hallgatók kitöltik jelentkezési lapunkat és a teljes tanfolyam díjat befizetik. A maximális időtartam 3 modul (maximum 6 hónap).

Fontos tudni: a tanfolyami díjak nem visszatéríthetők. Ha a hallgatónak a vízumkérelmét elutasítják, vagy más ok miatt nem tudja megkezdeni a személyes tanfolyamunkat, a díjat online tanfolyamainkon lehet felhasználni. A hallgatónak a lehető leghamarabb el kell kezdeni az online tanfolyamot, amint a szintjének megfelelő kurzus elérhetővé válik. 

A vízum követelményekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a bmbah.hu oldalra.

Budapest, 2023.08.03.

bottom of page