top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek tükrözik a Magyar Iskola Kft. üzleti működésének módját, és a cégünkre vonatkozó jogszabályokat. Ezen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a diákok és az iskola közötti jogi kötelezettségvállalásokat rögzítjük, biztosítva ezzel mindkét fél érdekeinek tiszteletben tartását és védelmét.

A Felnőttképzési szerződés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján szóban jön létre a Magyar Iskola Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 41./C., cégjegyzékszám: 01 09 921566, adószám: 21559499-2-42, Nyilvántartási szám: B/2020/000830) és a Képzett között, és vonatkozik minden a Magyar Iskola Kft. által szervezett képzésre.

A felnőttképző felnőttképzési szerződést köt a képzésre vonatkozóan a jelen szerződésben részletezett tartalommal. Képző vállalja, hogy az általa biztosított előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján az alábbiakban részletezett nyelvi képzést nyújtja a képzésben résztvevőnek.

A szerződés tárgya: felnőttképzési jogviszonyban BEJELENTÉS alapján folyó képzés.

A jelentkezési lap kitöltésével és a tanfolyami díj megfizetésével (legkésőbb a tanfolyam kezdetét megelőző hétfőig) a képzésben résztvevő a következő feltételeket fogadja el.

1. Nyilvántartási szám: B/2020/000830

​2. A képzés helyszíne: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. / „az online térben"

 

3. A Képző kötelezettség vállalásai:

 a) biztosítja a képzés jó színvonalát, eredményességét, biztosítja a képzés megvalósításához szükséges feltételeket;

 b) az előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján megállapítja a képzéssel megszerezhető kompetenciához szükséges óraszámot;

 c) biztosítja a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

 d) esetleges vis maior esetén azonnal tájékoztatja a Képzettet az ütemterv módosulásáról;

 e) amennyiben egy csoportos tanóra meghiúsul a Képző hibájából, a Képző automatikusan átütemezi az órát az adott kurzus végére, az órarendnek megfelelően;

 f) statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a 2013. évi LXXVII. törvény előírásainak megfelelően teljesíti;

 g) fentiekben részletezett képzést a felnőttképzést szabályozó jogszabályoknak megfelelve biztosítja;

 h)a képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezéséről és annak esetleges módosulásáról Résztvevőt tájékoztatja;

 i) a képzéssel kapcsolatos bárminemű változásról a képző a képzettet szóban vagy írásban értesít;

4. A Képzett kötelezettségvállalásai:

 a) aktívan közreműködik a képzés és értékelés során, az órákon felkészülten jelenik meg, együttműködik tanárával és csoporttársaival, nem lépi túl a megengedett hiányzást;

 b) elfogadja a képzés ütemezését és pontosan megjelenik az órákon;

 c) megjelenését a jelenléti íven minden alkalommal aláírásával dokumentálja;

 d) részt vesz a modulzáró vizsgákon;

 e) magánóra esetén, ha a képzett általi óralemondás 24 órán belül történik, az megtartott tanórának minősül;

 f) A politikai nézetek, a pártszimpátiák hangoztatása, a faji és az etnikai hovatartozás, a vallás, a szexuális beállítottság szerinti diszkriminatív megnyilvánulások nem egyeztethetőek össze az Magyar Iskola Kft. által képviselt értékekkel és normákkal, így a képzésből való kizárást vonhatja maga után.

5. Szerződésszegés következményei:

 a) amennyiben Képzett nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, vagy zavarja a csoport tagjainak haladását, a Képző intézmény kizárhatja Képzettet a képzésből;

 b) amennyiben a képzett nem jelenik meg pontosan az adott tanóra kezdetekor, a képző nem köteles a képzett részvételét biztosítani, legyen szó személyes vagy online óráról. A késésből eredő károkért a képző nem vállal felelősséget, és pénzvisszafizetésre sem kötelezhető;

 c) amennyiben bizonyítható módon a Képző Intézmény mulasztása következtében a képzést nem kezdi el vagy a megkezdett képzést nem fejezi be, továbbá nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, a Képző Intézményt a képzési díj azon kifizetett részére, amelyre képzési szolgáltatást már nem nyújtott, visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

6. Tanóra hossza:

Egy csoportos tanóra hossza 45 perc.

7. Szintváltoztatás:

Ha a képzés oktatója úgy ítéli meg, hogy a résztvevő meglévő tudása lényegesen eltér pozitív vagy negatív irányba a képzés szintjétől, és ez akadályozza a képzésben résztvevő többi tanuló fejlődését, kezdeményezheti a résztvevő más képzésbe való átsorolását. Az átsorolást a képzésben résztvevő köteles elfogadni.

8. Ellenőrzés és értékelés:

A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanórákon folyamatos: informális számonkérés szóban és írásban. A tananyagegységek végén formális, központilag összeállított feladatsorral. A feladatsor lehet online vagy papíralapú, a kurzus típusától és a Magyar Iskola Kft. döntésétől függően. Az online tesztírást a SkillDict platform teszi lehetővé.

9. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:

  • „Magyar Iskola igazolás” - és/vagy

  • „Tanúsítvány” - A képző Intézmény által a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (FAR) kiállított Tanúsítvány. A résztvevő kifejezett kérésére kell kiállítani, választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon (az igényről a Résztvevő külön nyilatkozik).  A képzés díjának teljeskörű megfizetése és a személyes adatok megadása szükséges a tanúsítvány kiállításához. A képző intézmény a Tanúsítványt a képzés befejezését követően, legkésőbb 60 napon belül állítja ki. 

Valamennyi modul vonatkozásában a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett modul záró vizsga sikeres, legalább 60%-os eredménnyel történő teljesítése esetén állítható ki az igazolás és tanúsítvány is. Amennyiben a hallgató nem éri el a min 60%-os eredményt az adott kurzus zárótesztjén, szintismétlésre kötelezhető.

 

10. Hiányzások:

A Képző a hiányzások miatt ingyenes pótórát nem biztosít. A megengedett hiányzás mértéke: 50%. Ennek túllépése esetén a résztvevő egyéni pótórán, felzárkóztató konzultáción vesz részt saját költségen, ellenkező esetben kizárható a képzésből. 

11. Panaszkezelés:

A képzésben résztvevő esetleges panasz esetén a tanárához és az intézmény ügyfélszolgálatához fordulhat panaszával, melynek kivizsgálására 8 naptári nap áll a képző rendelkezésére. A panaszos ügyek intézésének lépéseiről a belső panaszkezelési szabályzat rendelkezik.

12. Fizetési módok:

A fizetés módja: készpénz, bankkártyás fizetés vagy átutalás. Online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

13. Az Fktv. további előírásai a felnőttképzési jogviszonyra vonatkozóan:

A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek. A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

 a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

 b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy

 c) a képzésben részt vevő személy a tanórákról a képzésben meghatározott időnél többet mulasztott. Hiányzások kezelése a 10. pont szerint történik

A képzés megkezdését követően a tanfolyami díj visszafizetésére csak indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján van lehetőség. Ebben az esetben az iskola 20% vissza nem terítendő adminisztrációs díjat számol fel. Az elmulasztott órák díjának visszafizetésére nincs lehetőség.

14. Képzési díjak:

Az aktuális képzési díjak az iskola honlapján érhetők el, amely a következőket tartalmazza:

  • korábban megszerzett tudás felmérése

  • képzési igények felmérése

  • képzési tanácsadás

  • képzés szervezése

  • részvétel a képzés óráin

  • vizsgáztatási szolgáltatások

  • tanúsítvány

  • tananyag (tankönyv és munkafüzet - csak személyes kurzusok esetében)

 a) A képzési díjon felül más jogcímen további díjat (vizsgadíj: 0 Ft, pótvizsgadíj: 0 Ft), vagy költséget a Képző nem állapít meg a Képzett terhére, illetve támogatásban sem részesíti ösztöndíj formájában.

 b) A Magyar Iskola Kft. csak azoknak a személyes jelenlétet igénylő kurzusokon résztvevő hallgatóknak biztosítja a tankönyveket, akik teljes tanfolyami díjat fizettek.  Ebben az esetben a tankönyv díját több kurzusra szétosztva számítjuk bele a képzési díjba. A becsatlakozó, nem teljes tanfolyami díjat fizető diákok esetében a kalkulált ár nem tartalmazza a tankönyvek árát. Az online tanfolyamok esetében a képzési díj nem tartalmazza a tankönyveket.

 

15. Adatkezelés:

Képzett tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatközlés kötelező, amennyiben Képzett az adatokat nem szolgáltatja, úgy a Képző Intézmény a szolgáltatást köteles megtagadni. A Képzett jelen szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az EU Parlament és Tanács 2016/679. sz. (GDPR) rendeletének előírásai szerint kezeli. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. A Magyar Iskola Kft. mint képző tájékoztatja a Képzettet, hogy online modulzáró teszt esetén a Képzett nevét és e-mail címét megosztja a tesztelőrendszerrel (SkillDict). A Magyar Iskola Kft. mint képző tájékoztatja a Képzettet, hogy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és a Képzett személyes adatait (legmagasabb iskolai végzettsége, viselt neve, születési neve, anyja neve, születési ország, születési helye, születési ideje, e-mail címe) a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszerbe (FAR) továbbítja. Ezen túlmenően a Képző Intézmény a Képzett személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. A Képző Intézmény a Képzett adatait a keletkezésüktől számított 8. év utolsó napjáig tartja nyilván és kezeli jogszabályi rendelkezés alapján. Képzett a következő jogaival élhet: tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás, panasztétel, bírósághoz fordulás joga. Amennyiben a GDPR vagy más jogszabály további jogokat keletkeztet, úgy e jogokkal is a Képző Intézmény kapcsolattartási lehetőségein élhet a Képzett. Adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a Képző Intézmény belső szabályozási anyaggal rendelkezik. (GDPR)

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az esetleges viták eldöntésére a felek kikötik a Fővárosi Bíróság a keltezés helye szerinti járásbíróság kizárólagos illetékességét.

17. Jelentkező kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszi, hogy önkéntesen adatait a nyelviskola működtetője, mint adatkezelő a jelentkezéssel kapcsolatban kezeli a vonatkozó jogszabályok (GDPR, Info tv., Felnőttképzési tv.) mindenkor hatályos szabályai, valamint belső szabályai alapján. Jelentkező bővebb felvilágosítást, valamint jogait az adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja, valamint fordulhat hatósághoz és bírósághoz. A jelentkezés csak a tanfolyami díj befizetése után érvényes. Magyar Iskola Kft. csak a befizetés után garantálja a tanfolyamon való részvételt.

18. Fontos tudnivalók:

 ​a) A képzett személy elfogadja, hogy a tanfolyam módja bármikor változhat személyes részvételről online formátumra, amennyiben az egészségügyi helyzet ezt megkívánja. Emellett szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy a változtatásokat az iskola autonóm módon hozhatja meg, de a csoportok is kérvényezhetik a váltást, ebben az estben minden résztvevő beleegyezésére szükség van. A csoportok elindításához szükségünk van egy minimum létszámra, ami a kurzus típusától függően változik. Kérjük, vegye ezt figyelembe, különösen akkor, ha utazását a kurzus kezdéséhez igazítja, erről minden esetben konzultáljon az iskolával e-mailben.

 b) A megfelelő létszám hiányában meghiúsult képzéssel kapcsolatban a résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

 c) Iskolánk elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt. A Magyar Iskola Kft. a jelentkezési folyamatai és a nyelvórái során is arra törekszik, hogy csökkentse a papír felhasználásának a mértékét. Ezért a Magyar Iskola Kft. a legtöbb hivatalos dokumentuma (jelentkezési lap, szintfelmérő, ÁSZF, számla, igazolás nyelvi szintről stb.) elektronikusan érhető el.

 d)  A Magyar Iskola Kft. hivatalos ügyintézés céljából iskolalátogatási igazolást tud biztosítani leendő hallgatók számára.

Fontos frissítés: Az új idegenrendészeit törvény (2023. évi XC. törvény) új jogcímeket állapít meg, melyek között a korábbi Egyéb cél már nem szerepel. Így ezzel a dokumentummal már nem lehet tartózkodási célt igazolni.

Az igazolást a Magyar Iskola Kft. csak abban az esetben tudja kiállítani, ha a hallgató kitölti a jelentkezési lapot és a teljes tanfolyam díjat befizeti. Egy hallgató maximum 3 egymásra épülő modulra iratkozhat be előre, amelynek időtartama 6 hónap. Fontos tudni, hogy a tanfolyami díjak nem visszatéríthetők. Ha a hallgató valamilyen okból nem tudja megkezdeni a személyes tanfolyamunkat, a díjat az online tanfolyamainkon is felhasználhatja. Az összeg felhasználásra (a tanfolyam megkezdésére) a hallgatónak egy évig van lehetősége a befizetés napjától.

Budapest, 2024.05.28.

bottom of page